Termeni şi Condiţii de utilizare a
Portalului Info3D

 

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Prin accesarea Portalului Info3D sau a oricărei pagini ce aparţine domeniului, suneteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare.
Dacă condiţiile impuse vi se par prea stricte, vă rugăm să părăsiţi site-ul.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Info3D vă pune la dispoziţie informaţiile din acest site în scop informativ general, şi nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deşi se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor, toate informaţiile să fie exacte.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informaţiilor prezentate în acest site.
Info3D nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul nici unui material prezentat pe acest site, acestea sunt prezentate în scop informativ şi sunt considerate ca fiind utile.
Info3D nu poate fi tras la răspundere pentru materialele prezente pe site, acestea sunt prezentate în scop informativ, nu în scop comercial.

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest portal o face pe propria răspundere. Materialele şi informaţiile conţinute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoţite de nici un fel de garanţii, explicite sau implicite.


LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Info3D nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Info3D îşi rezerva dreptul de a schimba termenii, condiţiile şi politicile în orice moment fără a anunţa în prealabil, prin urmare sunteţi rugat să revedeţi în mod regulat această secţiune pentru a fi la curent cu modificările aduse.
 

TERMENI SI CONDIŢII GENERALE – Contract Info3D

 1. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR:

1.1 Obligaţiile FURNIZORULUI:

 1. a) Furnizorul asigură accesul Beneficiarului la serviciile sistemului informaţional multimedia Info3D si realizează materialele stipulate in contract, pe perioada de valabilitate a contractului, conform pachetelor contractate şi detaliate la obiectul contractului punctul I.
 2. b) Furnizorul asigură promovarea informaţiilor şi elementelor grafice furnizate de Beneficiar, conform standardelor sistemului Info3D, în portalul info3d.ro şi alte site-uri aparţinând sistemului Info3D sau partenere, în cazul în care Beneficiarul a achiziţionat acest tip de serviciu. Certificarea de către Beneficiar a informaţiilor proprii ce vor fi promovate în sistemul Info3D se face prin aprobarea unei Note de Conformitate transmisă prin e-mail, constituind părte integrantă din prezentul contract. Activarea serviciilor de promovare în sistemul Info3D se face în maximum 5 zile de la confirmarea bancară în contul Furnizorului a plăţii integrale pentru acest tip de servicii. Termenul de 5 (cinci) zile privind activarea serviciilor de promovare, se poate prelungi cu duratele auxiliare tehnice implicate de asigurarea unor servicii de către terţi, de tipul serviciilor poştale, curierat sau internet.
 3. c) În cazul în care Beneficiarul a achiziţionat servicii de promovare in sistemul Info3D, Furnizorul va emite şi va pune la dispoziţia Beneficiarului o Notă de Conformitate transmisă prin e-mail privind modul în care informaţia şi materialele grafice ale Beneficiarului sunt publicate în sistemul Info3D. Nota de Conformitate va fi emisă în termen de 15 zile de la recepţionarea contractului, informaţiilor şi materialelor grafice. Beneficiarul se obligă să răspundă la Nota de Conformitate în scris prin e-mail în termen de 3 (trei) zile lucrătorare de la recepţionarea acesteia, în caz contrar, Furnizorul poate considera ca nu sunt necesare modificări şi poate iniţia procedura de promovare a Beneficiarului in sistemul Info3D.
 4. d) Asigură accesul Beneficiarului la serviciile ce implică utilizarea bazei de date Info3D, în cazul în care Beneficiarul a achiziţionat acest tip de serviciu, în maximum 48 de ore de la confirmarea în contul Furnizorului a plăţii integrale pentru acest tip de servicii. Termenul de 48 de ore se poate prelungi cu duratele auxiliare tehnice implicate de asigurarea unor servicii de către terţi, de tipul serviciilor poştale, curierat sau internet.
 5. e) Furnizorul se obligă să păstreze preţurile valabile la data încheierii prezentului contract pe toată durata acestuia, inclusiv pe durata reînnoirilor anuale stipulate de contract.
 6. f) În cazul în care Beneficiarul a optat pentru un contract pe o perioadă de trei ani Furnizorul se obligă să solicite Beneficiarului confirmarea pentru continuarea contractului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii fiecărei perioade de 12 luni de derulare a contractului. În cazul în care Beneficiarul nu confirmă în scris prelungirea perioadei contractuale de 12 luni contractul încetează de drept la împlinirea perioadei anterioare de 12 luni.
 7. g) În cazul în care Beneficiarul a optat pentru un contract cu reînoire tacită, Furnizorul se obligă să-l informeze pe Beneficiar cu privire la reînoirea tacită a contractului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii fiecărei noi perioade de 12 luni de derulare a contractului; în cazul în care Furnizorul omite să îl înştiințeze pe Beneficiar de acest aspect, Beneficiarul poate solicita în scris rezilierea contractului conform prevederilor de la punctul 4 lit.C din prezentul contract.

 

1.2 Obligaţiile BENEFICIARULUI:

 1. a) Să permită Furnizorului accesul in locaţia sa pentru realizarea materialelor, să transmită informaţiile şi materialele grafice necesare pentru derularea contractului odată cu semnarea acestuia sau în maximum 5 zile de la semnarea lui. În cazul în care Beneficiarul nu a furnizat informaţii suficiente sau materialele grafice necesare la termen, Furnizorul poate folosi în derularea contractului informaţiile şi materialele de care dispune la data la care contractul a fost semnat sau pe care le procură de pa internet.
 2. b) Să valideze în scris prin e-mail cu viza „Bun de Publicare”, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primire Nota de Conformitate emisă de către Furnizor care cuprinde informaţiile şi materialele grafice care urmează a fi publicate în sistemul Info3D în perioada de valabilitate a contractului. Dacă se întârzie transmiterea vizei „Bun de Publicare” mai mult de trei zile, Furnizorul poate considera că nu este necesară nici o modificare şi poate publica informaţiile şi materialele grafice ale Beneficiarului de care dispune la momentul emiterii Notei de Conformitate. În cazul în care informaţiile sau materialele grafice ale Beneficiarului se modifică după semnarea unei Note de Conformitate şi acesta doreşte ca această schimbare să fie reflectată în sistemul Info3D, Beneficiarul se obligă să notifice aceste modificări în scris prin e-mail Furnizorului. Modificarea va fi operată în sistemul Info3D începând cu săptămâna următoare celei în care a fost făcută notificarea scrisă către Furnizor.
 3. c) Beneficiarul se obligă să achite la termen tranşele stipulate in contract, sau să pună la dispoziţia Furnizorului instrumente de plată irevocabile (filă CEC sau Bilete la Ordin) scadente la termenele convenite prin contract. Pentru tranşele întârziate sau pentru instrumentele de plată neonorate, Beneficiarul se obligă să plătească Furnizorului o penalitate de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere de la data scadentă şi până la data plăţii efective a sumei stipulate în contract, penalitate ce va fi calculată la echivalentul în EURO. Valoarea totală a penalităţilor poate depăşi valoarea contractului. Prin dată scadentă se înţelege o perioada de 15 zile de la data emiterii de către Furnizor a facturii proforme sau a facturii fiscale şi pană la data la care beneficiarul trebuie să efectueze plata, fără a i se percepe penalităţi de întârziere. Furnizorul se obligă să plătească penalităţi similare, pentru întârzieri în efectuarea serviciilor stipulate in contract.
 4. d) Beneficiarul permite Furnizorului să utilizeze informaţia furnizată pentru scopurile specifice activităţii Furnizorului legată de sistemul informaţional multimedia Info3D.
 5. e) Responsabilitatea faţă de terţi pentru informaţiile şi materialele puse la dispoziţie Furnizorului spre publicare aparţine în exclusivitate Beneficiarului.
 6. f) Să respecte prevederile stipulate de clauzele „Termeni şi Condiţii” şi „Principii de Confidenţialitate” de utilizare a site-urilor sistemului Info3D. De asemenea, se obligă să respecte termenii şi condiţiile stipulate de contractele, actele adiţionale, acordurile şi anexele specifice anumitor tipuri de servicii Info3D. Toate aceste prevederi fac parte integrantă din prezentul contract.

 

 1. PLATA SERVICIILOR: Se consideră plată ca fiind efectuată, la data confirmării bancare a sumelor încasate în contul Furnizorului, reprezentând contravaloarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract sau la data confirmării bancare a sumelor încasate în contul Furnizorului, reprezentând contravaloarea instrumentelor irevocabile de plată (file CEC sau Bilete la Ordin), în favoarea sa, pentru valoarea integrală a serviciilor.

 

 1. DURATA CONTRACTULUI: Prezentul contract se încheie pentru perioadă stipulată la punctul IV din contract începând cu data semnării lui.

 

 1. REZILIEREA CONTRACTULUI: Prezentul contract poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi exclusiv în primele 30 de zile de la data semnării contractului. în funcţie de durata pentru care a fost semnat contractul, denunţarea unilaterală a contractului de către Beneficiar se va face în baza unei cereri scrise, trimisă către Furnizor printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în următoarele condiţii:

– pentru contractele încheiate pe o durata de un an, Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în termen de 30 de zile de la semnarea lui, cu plata unei penalităţi de 35% din valoarea contractului. După această perioadă contractul nu mai poate fi reziliat unilateral;

– pentru contractele încheiate pe o perioadă de trei ani, Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în termen de 30 de zile de la semnarea lui, cu plata unei penalităţi de 35% din valoarea serviciilor pentru un an de contract. Pentru contractele încheiate pe o perioadă de trei ani, beneficiarul poate rezilia unilateral contractul cu 30 zile înainte de prelungirea unei noi perioade de 12 luni de derulare a acestuia fără plata unei penalizări, beneficiarul obligându-se la achitarea sumelor restante datorate Furnizorului pentru perioada contractuală încheiată la data solicitării rezilierii unilaterale. După acest termen, sau după începerea derulării unei noi perioade de 12 luni de contract, se aplică clauzele de reziliere unilaterală valabile pentru contractele pe termen de un an.

– pentru contractele cu reînnoire tacită, Beneficiarul poate rezilia contractul în termen de 30 de zile de la semnarea lui, cu plata unei penalităţi de 35% din valoarea serviciilor pentru 12 luni de contract. Pentru contractele cu reînnoire tacită, beneficiarul poate rezilia unilateral contractul cu 30 de zile înainte de prelungirea unei noi perioade de 12 luni de derulare a contractului fără plata unei penalizari, totodată obligându-se la achitarea sumelor restante datorate Furnizorului pentru perioada contractuală încheiată la data solicitării rezilierii unilaterale. După acest termen, sau după începerea derulării unei noi perioade de 12 luni de contract, se aplică clauzele de reziliere unilaterală valabile pentru contractele pe termen de un an.

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE: SC INFO 3D SRL isi pastreaza drepturile de proprietate ale fotografiilor fixe, precum si ale celor panoramice, oriunde in mediul virtual (internet). De asemenea, INFO 3D srl isi rezerva dreptul de a urca sau scoate de pe internet produsele sale (fotografii fixe, panoramice, tururi 3d) dupa cum considera necesar(la solicitarea scrisa a unui beneficiar, la incetarea contractului de promovare, etc).

 

 1. CLAUZA DE FORŢĂ MAJORĂ: Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. Partea care invocă producerea cazului de forţă majoră, va notifica in scris celeilalte părţi producerea acestuia în termen de 48 ore de la apariţia evenimentului invocat, iar în termen de 10 zile va înaintă dovada constatării cazului de forţă majoră, emis de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

 

 1. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR: Eventualele litigii survenite între părţi, privitoare la naşterea, modificarea, stingerea şi interpretarea prezentului contract, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor fi soluţionate exclusiv prin intermediul instanţelor de judecată competente din raza sediului Furnizorului.

 

Vă mulţumim pentru înţelegere!